Generalforsamling 2015

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 


Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Generalforsamling 2015Værløse nyttehaveforening af 1983

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingTirsdag d 3 marts 2015 kl 19.00

I ”salen” ved Satelitten / Værløse bibliotek

Dagsorden:


1.Valg af dirigent


2.Valg af 2 stemmetællere


3.Bestyrelsens beretning for 2014 – se bilag 1


4.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se bilag 2


5.Forslag fra bestyrelsen 


6.Forslag fra medlemmerne


7.Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 2015 – se bilag 3


8.Valg til bestyrelsen


9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant


10.Evt.


Ad pkt 5: - ingen forslag

Ad pkt 6: - ingen forslag

Ad pkt 8:


Formand Per Have 57 Ikke på valg

Kasserer Ole Have 37 På valg- genopstiller

Bestyrelsesmedlem Hanne Have 54 På valg - genopstiller

Bestyrelsesmedlem Claus Have 3 Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Jan Have105 På valg – genopstiller

1.Suppleant Marie Have 7 på valg – genopstiller ikke

2.Suppleant Jutta Have 102 På valg - genopstiller


Ad pkt 9


1. RevisorLise Have 41Ikke på valg

2. RevisorCarl-Erik Have 49på valg – genopstiller

1.RevisorsuppleantMohsen HaveIkke på valg

2.RevisorsuppleantMargit Have 105på valg – genopstiller

Indkaldelsen er godkendt af bestyrelsen og udsendt med mindst 2 ugers varsel forud for generalforsamlingen, hvilket er vedtægtsbestemt.

Vel mødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen d.3.2.2015


Januar 2015  -  Vedr. brand

Der har nu været afholdt møder med forsikringsselskab vedr reetablering af vores hus, samt de maskiner mm der var i huset og gik til ved branden.


Vi får genopført et hus på samme størrelse som det gamle, og vi håber at det står parat forår 2015, når vi åbner for vandet. - men vi kan ikke garantere noget.


Vi får en rimelig sum til at genanskaffe havetraktor, værktøj mm, men det venter til vi har et sted hvor vi kan opbevare det.

Brandtomten er nu ryddet, og der er ved at blive indhentet et par tilbud på det nye hus.

Der skal gives en byggetilladelse fra Furesø kommune, og så kan der bygges.

Alt mht byggetilladelse og byggeri bliver varetaget af forsikringsselskabet - så vi kan slappe af og se frem til det nye hus bliver afleveret