Generalforsamling 2016

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 


Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Generalforsamling 2016Referat af generalforsamling i Værløse Nyttehaveforening 3. marts 2016

Der var fremmødt ca. 37 medlemmer inklusiv bestyrelsens 6 medlemmer   

1.Dirigent: Lone, have 57

2.Stemmetællere: Mette og Margit

3.Beretning v. formanden.

Spørgsmål og diskussion: Sand/grus. Bestyrelsen har besluttet, at grus er bedst. Det kommer i løbet af en uges tid. Gratis til anvendelse i mindre mængder.

4.Kassereren forelagde regnskabet. Ingen kommentarer. Regnskabet blev godkendt.

5.Forslag om Græsteam: I princippet skal græsteamet fungere som hidtil med den forskel, at alle kan melde sig, hvorefter bestyrelsen sammensætter teamet. Man får først efter sæsonens slutning reduceret næste års havebetaling i forhold til sin indsats. Man kan henvende sig til formanden eller Jutta, hvis man ønsker at være med. Forslaget blev vedtaget.

6.Forslag fra medlemmerne: Bente Petersen (have 96) og Elin (have 30) havde stillet forlag om, at man i vinterperioden må være i sin have fra solopgang til solnedgang 1. november til 1. april. Forslaget blev vedtaget.

7.Forelæggelse af budget v. Ole: Budgettet blev godkendt.

8.Valg til bestyrelsen: Per og Jutta var på valg og blev genvalgt. Til den ledige plads som suppleant blev valgt Astrid Lütken, have 59.

9.Revisorer og revisorsuppleanter: ingen ændringer – de, der var på valg blev genvalgt.

10.Evt.

-Vi diskuterede de ret store mængder vand, der lige nu ligger på vores arealer. Konklusionen blev, at man må have lidt tålmodighed med at kunne starte havearbejdet i nogle haver. Vi håber vandet forsvinder i denne måned i takt med at jorden tør op.

-Vi overvejer at lave en (måske ekstra) havedag, hvor der fjernes opvækst visse steder langs H.C.´s marker

-Hanne (have 54) orienterede om pilehøsten. Man kan orientere sig på hjemmesiden om, når der lægges pil til grovere havearbejde inden for pileindhegningen. Man kan henvende sig til Hanne, hvis man ønsker flettepil (tørret fra de forrige år).

-Toiletfolkene blev takket for deres fine indsats for at holde toiletterne i orden.

-Per og Jan fik en stor tak for deres meget store arbejde med forsikringssagen og genetablering af vores fælleshus.


Ref. Hanne, have 54

Værløse nyttehaveforening af 1983


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag d 3 marts 2016 kl 19.00

I ”salen” ved Satelitten / Værløse bibliotek

Dagsorden:


1.Valg af dirigent


2.Valg af 2 stemmetællere


3.Bestyrelsens beretning for 2015 – se bilag 1


4.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se bilag 2


5.Forslag fra bestyrelsen 


6.Forslag fra medlemmerne


7.Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 2016 – se bilag 3


8.Valg til bestyrelsen


9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant


10.Evt.


Ad pkt 5: - Nyt forslag til græsteam. Bestyrelsen foreslår, at græsteamet fremover fast består af 6 personer, der udpeges hvert år blandt de interesserede medlemmer af haveforeningen. Jobbet medfører at hver enkelt slår græs ca 7 gange på en sæson. Arbejdet honoreres med  fritagelse af kontigent til foreningen – i alt 600 kr. Beløbet modregnes på efterfølgende års opkrævning fra kassereren. Et medlem fra bestyrelsen udpeges som kontaktperson for græsteamet. Alle havelejere kan byde på opgaven.


Ad pkt 6: - Forslag: Jeg vil herved stille forslag til ændring af vedtægter om ophold i haven i vinter perioden. Efter 1 februar fra solopgang til solnedgangBegrundelsen er at det er lyst kl. 16. og der er opgaver at udfører, beskæring af hæk, frugtbuske og træer. Og to måneder til åbningen. Bente Pedersen, have 96 og jeg Elin , have 30 foreslår denne ændring.

Venlig hilsen Elin


Ad pkt 8:

FormandPer Have 57                            På valg- genopstiller

KassererOle Have 37                            Ikke på valg

BestyrelsesmedlemHanne Have 54      Ikke på valg

BestyrelsesmedlemJutta Have 102       På valg – genopstiller

BestyrelsesmedlemJan Have105          Ikke på valg

1.Suppleant Ulla KondrupHave 36        Ikke på valg

2.Suppleant                                           Vakant


Ad pkt 9 :

1. RevisorLise Have 41                         på valg – genopstiller

2. RevisorCarl-Erik Have 49                  Ikke på valg


1.RevisorsuppleantMohsen Have 31    på valg – genopstiller

2.RevisorsuppleantMargit Have 105     Ikke på valg


Indkaldelsen er godkendt af bestyrelsen og udsendt med mindst 2 ugers varsel forud for generalforsamlingen, hvilket er vedtægtsbestemt.


Vel mødt til generalforsamlingen


Bestyrelsen


Værløse nyttehaveforening af 1983

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingTirsdag d 3 marts 2015 kl 19.00

I ”salen” ved Satelitten / Værløse bibliotek

Dagsorden:


1.Valg af dirigent


2.Valg af 2 stemmetællere


3.Bestyrelsens beretning for 2014 – se bilag 1


4.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se bilag 2


5.Forslag fra bestyrelsen 


6.Forslag fra medlemmerne


7.Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 2015 – se bilag 3


8.Valg til bestyrelsen


9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant


10.Evt.


Ad pkt 5: - ingen forslag

Ad pkt 6: - ingen forslag

Ad pkt 8:


Formand Per Have 57 Ikke på valg

Kasserer Ole Have 37 På valg- genopstiller

Bestyrelsesmedlem Hanne Have 54 På valg - genopstiller

Bestyrelsesmedlem Claus Have 3 Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Jan Have105 På valg – genopstiller

1.Suppleant Marie Have 7 på valg – genopstiller ikke

2.Suppleant Jutta Have 102 På valg - genopstiller


Ad pkt 9


1. RevisorLise Have 41Ikke på valg

2. RevisorCarl-Erik Have 49på valg – genopstiller

1.RevisorsuppleantMohsen HaveIkke på valg

2.RevisorsuppleantMargit Have 105på valg – genopstiller

Indkaldelsen er godkendt af bestyrelsen og udsendt med mindst 2 ugers varsel forud for generalforsamlingen, hvilket er vedtægtsbestemt.

Vel mødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen d.3.2.2015


Januar 2015  -  Vedr. brand

Der har nu været afholdt møder med forsikringsselskab vedr reetablering af vores hus, samt de maskiner mm der var i huset og gik til ved branden.


Vi får genopført et hus på samme størrelse som det gamle, og vi håber at det står parat forår 2015, når vi åbner for vandet. - men vi kan ikke garantere noget.


Vi får en rimelig sum til at genanskaffe havetraktor, værktøj mm, men det venter til vi har et sted hvor vi kan opbevare det.

Brandtomten er nu ryddet, og der er ved at blive indhentet et par tilbud på det nye hus.

Der skal gives en byggetilladelse fra Furesø kommune, og så kan der bygges.

Alt mht byggetilladelse og byggeri bliver varetaget af forsikringsselskabet - så vi kan slappe af og se frem til det nye hus bliver afleveret