Beretning 2016 /2015

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 


Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Generalforsamling 2016

Værløse nyttehaveforening af 1983


Bestyrelsens beretning 2015.


År 2015 blev et år, hvor arbejdet i bestyrelsen i høj grad blev præget af det hærværk foreningen blev udsat for i juleferien 2014, da foreningens fælles hus blev sprængt i luften og efterfølgende brændte ned.

År 2015 bød på en vinter og forår med en masse nedbør, hvilket gav nogle haver problemer med oversvømmelse og højt grundvand. Det fortog sig heldigvis i løbet af forsommeren. Forsommeren blev samtidig temmelig kold, og der var mange der måtte så haverne om, da en del frø ikke kunne spire pga vand og kulde. Sommeren rettede sig dog heldigvis op, så de fleste haver fik vist et hæderligt udbytte – på nær vinavlerne.

Bestyrelsen holdt i årets løb 5 bestyrelsesmøder, heraf de 2 som formiddagsmøder i haverne.

Bestyrelsen har, ud over brandsagen, bl.a drøftet hvorledes vi kunne sikre, at huse og haver overholder de retningslinier der er besluttet i vedtægter og ordensregler, samt i lejeaftalen med Furesø kommune. Der er en del huse i haverne, der er slidte efter mange års brug, og måske mange lejere på samme grund. Der er ligeledes en del huse, overdækninger og hegn, der er ombygget på en måde, der ikke lever op til det der tidligere er vedtaget af foreningen. Vi har tilstræbt , at der skete en tilpasning ved lejerskift, så de ulovlige bygninger blev fjernet, eller tilpasset de vedtagne retningslinier.

Bestyrelsen har ligeledes planlagt fælles havedag, indvielse af nyt fælleshus, afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, samt en masse praktiske snakke om almindelig drift, ledige haver, mm. Vi havde derudover en ærgerlig sag, hvor vi måtte stoppe brug af splatterpistol i haverne.

Det der fyldte mest på bestyrelsesmøderne, var forholdene vedr det nedbrændte hus, politisag, forsikringssag, forureningssag mm.

Huset, der var bygget af Værløse kommune i 1983 brændte helt ned, og der var intet i huset der kunne reddes eller genanvendes. Heldigvis har foreningen tegnet en fin brandforsikring, samt løsøreforsikring, hvilket betød at vi fik opført et nyt, identisk hus, med forbedrede toiletter, samt fik  økonomi til at erstatte alt inventar i huset. Vi har her haft stor hjælp af Jan´s hukommelse da vi skulle lave en fortegnelse over hvad der var i huset, fra havetraktor til æsker med skruer.

Det trak desværre en del ud med at få bygget huset. Der blev midlertidigt opsat toiletvogn samt container til havetraktor ol.

Tagpladerne på det gamle hus fra 1983 indeholdt asbest, som alle eternittagplader gjorde i den periode. Bestyrelsen gjorde derfor Furesø kommune opmærksom på, at der var sket en spredning af  stumper fra tagpladerne, da de eksploderede. Det betød at der blev iværksat et stort oprydningsarbejde for at få fjernet alle de fragmenter, der på sigt kunne frigøre asbestfibre. Belægningen på den forreste p-plads er fjernet og erstattet med nyt materiale. Sandbunken er ligeledes fjernet, da den ikke var til at rense. Der er opsamlet tagstumper i de områder og haver der blev berørt af nedfaldet, dels ved håndkraft, og dels ved ”støvsugning” i haverne. Det har været en lang og sej proces, hvor forsikringsselskab og Furesø kommune vist nok var temmelig trætte af, at vi blev ved med at presse på, til området var totalt renset.

Da huset var afleveret 11.6.2015 blev der efterfølgende inviteret til indvielse, med pølser og drikkelse.

Havevandring. Bestyrelsen har atter i 2015 afholdt 2 havevandringer. De blev afholdt i hhv maj og juni. Langt størsteparten af haverne bliver holdt rigtig fint, men der er som regel nogle der får en henvendelse fra os, i al venlighed. Der kan jo være mange forskellige årsager til. at haven ser ud som den gør. Vi henvender os 2 gange, pr mail, telefon eller post, hvis der er noget at udsætte på vedligeholdelsen af en have. Hvis der alligevel  ikke sker forbedringer, sender vi yderligere en henvendelse hvor der bliver gjort opmærksom på, at lejemålet kan blive inddraget, hvis aftalerne i foreningen ikke efterleves. Det plejer at hjælpe. Vi havde desværre i 2015 et par tilfælde hvor vi måtte opsige lejemålet pga mislighold.

Nye lejere. I 2015 fik foreningen 5 nye lejere. Velkommen.

Græsteam /toiletvedligehold. Vores græsplæner bliver slået en gang ugentligt af et hold frivillige, der til gengæld fritages for havelejen.  I 2015 var der 7 personer i græsteamet. Toiletterne efterses og renholdes ligeledes af et hold frivillige på 4 personer, der som påskønnelse indtil nu har fået et gavekort på 200 kr for ulejligheden. 2015 var mht græsslåning præget af, at den dyrt indkøbte Husquarna plænetraktor skulle til reparation allerede efter første arbejdsdag. Motoren skulle udskiftes, og reservedele skulle hentes i Finland. Det tog således et par uger inden maskineriet var kørende igen. Vi har senere på sommeren haft problemer med den nye plæneklipper der har været på værksted. Det betød, at græsteamet havde svært ved at finde rytmen, og der var desværre en del gange, hvor det blev Jan der klippede hele området. Vi vil i bestyrelsen gerne finde en mere driftssikker form for aftaler fremover. Toiletholdet havde en noget udelikat opgave med at vedligeholde toiletvognen der blev brugt indtil de nye toiletter blev åbnet. Der er desværre nogle af de der havde nøgler der benyttede vognen selvom den tydeligt var afspærret pga manglende afløb mm. Det er ikke i orden.

Havedag. Foreningen afholder normalt 2 årlige havedage, hvor det forventes at lejerne deltager i de fælles opgaver med at vedligeholde området. I 2015 valgte bestyrelsen at sløjfe den første havedag ved sæsonstart, da byggeriet ikke var gået i gang, og alt på den måde var besværliggjort. Der blev dog som sædvanligt opstillet container til haveaffald. Der blev afholdt fælles havedag 19 august, hvor dagen startede med alm fælles opgaver, og senere samme dag holdt foreningen ekstraordinær generalforsamling i de nyligt indkøbte pavilloner. Dagen sluttede med fællesspisning.

Ekstraordinær generalforsamling. Efter branden drøftede vi i bestyrelsen hvorledes vi fremover kunne sikre haverne. Vi hørte fra flere naboer, at området blev brugt af mange der i bil holdt på den bageste parkeringsplads – frem til midnat. Vi kom efter mange drøftelser frem til, at vi måske kunne sikre haverne ved at lukke delvist af for kørsel, samt forbyde ophold ( i vinterhalvåret) på det aflukkede område.  Dette blev stillet som forslag på den ekstraordinære generalforsamling. Vi benyttede lejligheden til at have yderligere 2 punkter med på mødet, nemlig at kunne bruge email til fremtidige udsendelser fra foreningen, samt en ændring i varslet fra 4 til 2 uger, ved sidste advarsel inden lejemålet kunne opsiges. Alle 3 punkter blev vedtaget på mødet. Mødet blev afholdt i de nye pavilloner på p.pladsen.

Komøg. Vi modtog atter et læs komøg fra kommunens køer. Det er til fri afbenyttelse.

Mail. Vi mangler desværre stadig mailadresser på en del medlemmer. Vi er dog begyndt at udsende forskelligt til de medlemmer vi har mailadresse på. Vi opfordrer alle til at sikre at bestyrelsen kender evt mailadresse, det letter arbejdet i bestyrelsen betragteligt.

Bestyrelsen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag d 3 marts 2016 kl 19.00

I ”salen” ved Satelitten / Værløse bibliotek

Dagsorden:


1.Valg af dirigent


2.Valg af 2 stemmetællere


3.Bestyrelsens beretning for 2015 – se bilag 1


4.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se bilag 2


5.Forslag fra bestyrelsen 


6.Forslag fra medlemmerne


7.Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 2016 – se bilag 3


8.Valg til bestyrelsen


9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant


10.Evt.


Ad pkt 5: - Nyt forslag til græsteam. Bestyrelsen foreslår, at græsteamet fremover fast består af 6 personer, der udpeges hvert år blandt de interesserede medlemmer af haveforeningen. Jobbet medfører at hver enkelt slår græs ca 7 gange på en sæson. Arbejdet honoreres med  fritagelse af kontigent til foreningen – i alt 600 kr. Beløbet modregnes på efterfølgende års opkrævning fra kassereren. Et medlem fra bestyrelsen udpeges som kontaktperson for græsteamet. Alle havelejere kan byde på opgaven.


Ad pkt 6: - Forslag: Jeg vil herved stille forslag til ændring af vedtægter om ophold i haven i vinter perioden. Efter 1 februar fra solopgang til solnedgangBegrundelsen er at det er lyst kl. 16. og der er opgaver at udfører, beskæring af hæk, frugtbuske og træer. Og to måneder til åbningen. Bente Pedersen, have 96 og jeg Elin , have 30 foreslår denne ændring.

Venlig hilsen Elin


Ad pkt 8:

FormandPer Have 57                            På valg- genopstiller

KassererOle Have 37                            Ikke på valg

BestyrelsesmedlemHanne Have 54      Ikke på valg

BestyrelsesmedlemJutta Have 102       På valg – genopstiller

BestyrelsesmedlemJan Have105          Ikke på valg

1.Suppleant Ulla KondrupHave 36        Ikke på valg

2.Suppleant                                           Vakant


Ad pkt 9 :

1. RevisorLise Have 41                         på valg – genopstiller

2. RevisorCarl-Erik Have 49                  Ikke på valg


1.RevisorsuppleantMohsen Have 31    på valg – genopstiller

2.RevisorsuppleantMargit Have 105     Ikke på valg


Indkaldelsen er godkendt af bestyrelsen og udsendt med mindst 2 ugers varsel forud for generalforsamlingen, hvilket er vedtægtsbestemt.


Vel mødt til generalforsamlingen


Bestyrelsen