Generalforsamling 2017

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com


Værløse nyttehaveforening af 1983

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

onsdag d 1 marts 2017 kl 19.00

I ”salen” ved Satelitten / Værløse bibliotek

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af 2 stemmetællere

3.Bestyrelsens beretning for 2016 – se bilag 1

4.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se bilag 2

5.Forslag fra bestyrelsen 

6.Forslag fra medlemmerne

7.Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 2017 – se bilag 3

8.Valg til bestyrelsen

9.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10.Evt.

Ad pkt 5: - Se bilag 4

Ad pkt 6: -


Ad pkt 8:

Formand Per Have 57    stopper                                                   Ledig

Kasserer Ole Have 37    genopstiller ikke                                    Astrid have 34 opstiller

Bestyrelsesmedlem Hanne Have 54   ophørt                               Ledig

Bestyrelsesmedlem Jutta Have 102                                              Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Jan Have105     På valg -                             genopstiller

1.Suppleant Ulla have 36         Stopper                                         Ledig

2.Suppleant Astrid have 64 genopstiller ikke                               Ledig


Ad pkt 9 :

1. Revisor Lise Have 41                                                                  Ikke på valg

2. Reviso rCarl-Erik Have 49  på valg – genopstiller ikke           Margit have 105 opstiller

1.Revisorsuppleant Mohsen Have          Ikke på valg

2.Revisorsupplean tMargit Have 105  på valg – genopstiller ikke  Ole Have 37 opstiller


Ad pkt 10 EVT:

Indkaldelsen er godkendt af bestyrelsen og udsendt med mindst 2 ugers varsel forud for generalforsamlingen, hvilket er vedtægtsbestemt.

Vel mødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen


Bilag 4

Værløse d. 28. januar 2017

Til Bestyrelsen i VÆRLØSE NYTTEHAVEFORENING af 1983 Jonstrupvangvej 3500 Værløse

Undertegnede indgiver hermed forslag til Nyttehaveforeningens kommende Ordinære Generalforsamling i Marts måned  2017.

Under punktet for:   Forslag fra Medlemmerne.

MINE FORSLAG.:

1)  At bestyrelsen fortsætter med at bestille sand hos kommunen og modtage sandet nu i starten af sæsonen – strandsand som vi tidligere har fået det – til brug i vores Nyttehaver og på de fælles havestier.

igennem de 12 år jeg har haft have, har vi de fleste år modtaget gratis sand, som jeg og andre medlemmer af foreningen har haft stor glæde.

Hvis sandet læsses af på den bagerste parkeringsplads og vi ikke får dobbelt portion, bliver det hurtigt opbrugt til haver og havegange. Der har ikke tidligere været problemer med at sandet er blæst over på bilerne, fra denne P-plads – bliver det et problem, kan sandet dækkes til – i lighed med komøg som jo ligger længe på p-pladsen.

2)  Bytte sin have til en ledig have, uden om ventelisten.

Når man har lejet en have og ønsker at bytte denne have til en af de ledige haver i Nyttehaveforeningen, kan man få lov til, internt og i samarbejde med bestyrelsen, at se bort fra ventelisten og bytte til den ønskede ledige have. Denne regel indskrives i foreningens reglement.

3)  At der sættes opslag på Orienteringstavlen på den 1. P-plads, med oplysninger om hvilke haver der er ledige, samt at opslaget udskiftes når en have bliver ledig.

4)  At man har ret til at overdrage sin have til en bekendt, ven, familie el en anden person som man selv vælger, hvis man ønsker at ophøre med at leje haven.. dette uden hensyn til en eventuel venteliste, men  i samarbejde med den siddende bestyrelse. Reglen indskrives i foreningens reglement.

5)  At man har lov til at sælge og modtage penge for sine forskellige værdier på grunden som f.eks et drivhus, en trækasse til at opbevare haveredskaber i , sit skur el. andet man ønsker at afhænde, til en person man selv ønsker at handle med – uden bestyrelsen skal involveres i denne handel.  UNDTAGET er HÆK el. HEGN om grunden. desuden må en låge siddende i hæk el. hegn heller ikke bortsælges, men skal videregives til en ny havelejer.

Reglen indskrives i reglementet.

Disse 5 forslag, har været almindeligt regler i Nyttehaven siden jeg fik have 29/2005. Måske ikke nedskrevet i Ordensreglementet – men brugt i praksis af bestyrelserne indtil Hanne Juul h. 54 blev formand i 2012. Herefter har jeg ikke kendskab til bestyrelsesarbejdet.

Med Venlig hilsen Dorte Ortvald, Sækkedamsvej 7, 3500 Værløse. Have nr. 55.

Bestyrelsens beretning for 2016


Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 ordinære møder, heraf de 2 i haveforeningen.

Det har været gode og saglige møder med en god og konstruktiv omgangstone, og fin debat.

Havevandring 2016

Der er afholdt 2 havevandringer i 2016 ( Per & Hanne). Der har kun været småting at bemærke, så det var kun en 5-6 stykker der blev kontaktet med henblik på at følge foreningens ordensregler.

Der er 12 haver der har skiftet lejere i løbet af 2016. Derudover var der en have der blev byttet til en der ikke står under vand om foråret. Have 4 vil derfor ikke blive lejet ud fremover, da den de sidste vintre har stået helt under vand. Der er pt februar 2017 kun kort venteliste til en have.

Mht vand i haverne. Det ser ud som om problemerne med meget vand i løbet af vinteren og foråret er kommet for at blive. Haveforeningen er placeret i et område med mange søer og moser, og der har tidligere været gravet tørv i området. Problemet med de store regnmængder er et problem der gælder for hele landet, og kan nok ikke løses lokalt.

Vedligehold af fællesarealer mm.

I 2016 er der forsøgt ny måde at organisere græsteam, Det går ud på, at der er aflønnet bagud, i forhold til antal gange den enkelte har slået græs.

Vi har været meget uheldige med vores nye plænetraktor. Den går ofte i stykker , og har været en del til reparation. Vi har gjort hvad vi kunne for at reklamere, og har da også fået den ordnet uden beregning de fleste gange.

Toiletterne er vedligeholdt af frivillige havelejere, og det er i det store hele gået godt. Der har dog været nogle episoder hvor der er blevet svinet på en måde, som pågældende selv burde rydde op efter. Stor tak til de der holder orden på toiletterne.

I foråret 2016 ryddede en gruppe frivillige havefolk et stort stykke af beplantningen ind mod hestefolden. Der var haver der ikke fik sol, og som havde mange hvepse i blommerne i sensommeren.

Der blev plantet et æbletræ på en af de nedlagte haver, til fælles glæde og brug fremover.

Fælles havedag / plantebyttedag

Der er afholdt 2 fælles havedage i 2016. De er brugt til oprydning, beskæring og vedligehold af fællesområder, samt hjælp til at fælde træer i haverne. Den første arbejdslørdag blev desværre meget kold og regnfuld, så det var vanskeligt at mødes til fællesspisning efterfølgende. Vi var dog ikke så mange, så vi kunne stå i fælleshuset alle sammen.

Der har i sensommeren været afholdt plantebyttedag, som tidligere år. Det var Jutta og Flemming (102) der stod for arrangementet.

Vanding.

Det virker som om, at der er sat en stopper for vanding i dagstimerne. Det har sikkert hjulpet med de små skilte der gjorde opmærksom på hvornår det var tilladt at vande med slange i haven.

Bestyrelsens arbejde i 2016.

Bestyrelsen har gennem det sidste år bestræbt sig på at medvirke til at foreningen var velfungerende, og at der blev taget hånd om en masse forskellige praktiske ting, såsom tømning af kloakker, udskiftet ventilerne  på vandhanerne og fornyet  overdækningen ved vandlåsene på stierne. Der er hjulpet med at fælde større træer i et par haver, samt andre småting.

Bestyrelsen har i 2016 , ved nyudlejning, fortsat med at regulere de huse og overdækninger der er i strid med ordensreglerne, dvs, hvor der er bygget større end hvad der er vedtaget.

Vi er blevet opmærksomme på, at en del af de haver der støder op mod hestefolden, er blevet større gennem årene, ved at hegnet er flyttet ud i fællesområdet, og i enkelte tilfælde helt ind på nabo-grundens jord. Der er i den forbindelse uden undtagelse skrevet ud til alle de der har grunde op mod hestefolden, med besked om problemet, og besked om at få det bragt i orden inden 1.11.2016. Vi går derfor ud fra, at de der har inddraget for meget jord har tingene i orden til den kommende sæson. Vi har ligeledes skrevet i bladet, at hvis der er tvivl, vil vi fra bestyrelsen gerne hjælpe med at finde den rigtige skellinie mod marken. Mange har sikkert i tidens løb overtaget en have der allerede havde flyttet hegnspælene udad, og sikkert ikke tænkt over dette.

Vi har ligeledes haft en sag vedr fraflytning af en have, som var kedelig. Det er sådan, og har altid været sådan, at det er bestyrelsen der formidler udlejning af haverne. Det fremgår af haveforeningens lejeaftale med Furesø kommune.

Det har været muligt hidtil, at henvende sig til kassereren hvis man gerne ville bytte sin have til en anden have, ved ledighed.

Det har ikke været muligt at kræve penge for sin have eller bygning af den nye lejer , men det har stået alle frit for at medtage det man selv har tilføjet haven, eller sælge det uforpligtet til evt interesserede. Der er ikke noget til hinder for at man medbringer sit drivhus eller skur, hvis det ønskes.

Det vi ser mest er, at folk lader deres ting stå, og at der derfor er haver hvor husene har stået i mere end 30 år, og hvor drivhusene har haft mange forskellige brugere gennem årene. Det har været nemt og problemfrit, og sådan skal det også gerne være fremover. I aftalen med Furesø kommune står der godt nok, at grunden skal ryddes for skure mm, og fremstå tom når man ikke vil leje den mere. Det har dog været bestyrelsens ret at godkende, at de ting der var bygget på grunden kunne overtages af den næste, og det er gennem tiden blevet den gængse form.

Jeg (formanden) havde et ønske om at få en anden have, af forskellige grunde, men skrev allerede i den første mail, at jeg til enhver tid ville trække mit ønske hvis andre havde lagt billet ind på haven. Det var der åbenbart ikke

Det vi ikke vidste i bestyrelsen var, at der åbenbart var truffet aftaler udenom bestyrelsen med henblik på at sælge grunden til en anden lejer.

Da vi fik den viden, ved et tilfælde, måtte vi oplyse, at det selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre, og at alle haveskift skal ske gennem bestyrelsen. Jeg trak øjeblikkeligt mit ønske om havebytte tilbage ved samme lejlighed

Alligevel blev der sat en masse rygter i søen om mig (formanden) og kassereren, som ikke havde hold i virkeligheden, men som var meget forstemmende. Ved havedagen 2016 føg beskyldningerne om ørerne på bestyrelsen fra enkelte fremmødte, og det var meget ubehageligt. Vi var nogen i bestyrelsen der var parat til at nedlægge vores mandat øjeblikkeligt, men valgte at køre sommeren færdig, og stoppe ved den kommende generalforsamling. For mit eget vedkommende (formand) betyder det, at jeg ikke fremover ønsker at være medlem af foreningen.

I min tid som formand har vi således bestræbt os på i bestyrelsen, at følge de vedtagelser der fremgår af haveforeningens vedtægter og ordensregler, og ikke på nogen måde drage personlige fordele.

Storm oktober 2016

Under stormen i slutningen af oktober væltede der en stor poppel ind over haveforeningen, og spærrede vejen. Den blev skåret op og kørt på containerpladsen ( Jan).

Der rejste sig det spørgsmål om, hvem der har ansvaret for, hvis de store popler atter vælter ned over foreningen. Vi har gransket i det med hjælp fra Furesø kommune, og fået den forklaring, at hvis det sker pludseligt og uforudset, dvs at det var sunde og raske træer der pludselig væltede, så var det op til en vurdering mht at pålægge ansvar. Hvis det drejer sig om træer, der er i dårlig stand  og at der skønnes at de har svært ved at modstå en storm, ja så er det ejerens ansvar at handle i tide. Foreningen mener, at poplerne står på naboens grund, og vi har derfor skrevet til naboen med en kopi af det svar vi fik fra Furesø kommune. Vi mener derved at vi i god tid har gjort vores holdning til træerne klar. Vi har tilbudt naboen praktisk hjælp fra foreningen, hvis det kan bruges, da vi gerne vil bevare et godt naboskab.


Formand Per Blauenfeldt