Haven

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com


Havernes anvendelse:

Haven må kun anvendes som nytte- og fritidshave.

Fremleje må ikke finde sted.

Udlejning administreres af et af bestyrelsen godkendt medlem, hvis navn altid vil være anført i udhængsskabet sammen med angivelse af evt. ledige haver.

Ved indgåelse af nyt lejemål betales et depositum på kr. 1.000 (2019), som tilbagebetales ved lejemålets ophør, såfremt bestemmelserne i Tillæg til lejekontrakt og Ordensreglement er opfyldt. Enhver tilbagebetaling skal godkendes af samme medlem, der forestår udlejning. Såfremt der er problemer med en godkendelse ved fraflytning – eller der i ganske særlige tilfælde kan gives dispensation fra reglerne – skal formanden yderligere deltage i denne.

Senest 1. maj skal haven være påbegyndt, medmindre man af særlige grunde har fået bestyrelsens tilladelse til at overskride denne dato.

Den tværgående sti i forbindelse med egen have skal vedligeholdes enten med kortklippet græs eller med sand/grus, der skal luges.

Ukrudt skal klippes eller fjernes, så udløbere, rødder eller frø ikke giver gener hos naboer.

Hække mod nabohaver skal holdes klippet til en maksimal højde på 140 cm.

Hække mod stier og fællesarealer skal holdes klippet til en maksimal højde på 180 cm.

Vækster inde i haverne skal overholde følgende afstand fra naboskel og højde:


• Afstand fra naboskel i cm:  0 – 50     50 – 100    100 – 150    150 – 200    over 200

•Maksimal højde i cm:            140         180           220              240           300

Krævende vækster som f.eks. hindbær og jordskokker skal være mindst 100 cm fra skel.

Umiddelbart efter 1. maj foretager bestyrelsen en havegennemgang, og i denne forbindelse er det tilladt bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt at betræde haven.

Dato og tid vil være anvist en uge før ved opslag i udhængsskabet.

Såfremt en have ikke opfylder ordensreglementet, vil lejeren skriftligt blive påbudt at bringe haven i orden indenfor 1 måned, og bliver dette påbud ikke efterkommet, vil lejemålet blive opsagt med 14 dages varsel, medmindre der foreligger tungtvejende grunde for den manglende vedligeholdelse.

Havernes planter skal sikres mod smitsomme sygdomme og skadedyr, og det er en pligt at bekæmpe påviselige angreb med lovlige midler.

Haveaffald af formuldende karakter skal henlægges til kompost i egen have.

I forbindelse med de fælles arbejdsdage – se pkt. 7 – vil der normalt være opsat container til RENT haveaffald.

Generelt må der ikke anbringes nogen form for affald uden for foreningens område, ligesom der ikke må kastes haveaffald o.l. i søen ved fælleshuset.

Alle andre former for affald har man selv pligt til at fjerne og nemmest bringe til kommunens genbrugsplads på Ballerupvej.Hvad er aftalerne når du lejer en have