Haveforeningen 2023

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 


1)    Valg af dirigent 

Marianne have 32 blev valgt til dirigent. 

Indkaldelsen var sket rettidigt. 


2)     Valg af 2 stemmetællere

Christina have 12 og Margit have 105 blev valgt som stemmetællere. 


3)     Årsberetning 2021 

Jan knyttede nogle kommentarer til den udsendte beretning. 

Nogle medlemmer mente ikke at have modtaget hele eller dele af indkaldelsen på mail. Dato, tid og sted har siden november stået i skabet ved foreningen og på skilt ved indkørselsvejen. Det er vigtigt at meddele bestyrelsen, hvis man har ændret sin mailadresse. Husk også at checke evt spam og vedhæftede filer. Bestyrelsen undersøger om der er problemer med "bindestreg i en blå stribe" i mailen. 

Nogle haveejere har i 2023 indbetalt 50 kr til havedag, selvom det blev sløjfet sidste år. Hvis man ønsker de 50 kr tilbagebetalt, skal man henvende sig til kassereren Ole, ellers betragtes det som gave til foreningen 


Foreningen har indkøbt ny generator. Desværre viste det sig at den ikke havde kapacitet til at trække de redskaber, der er behov for. Generatoren er købt for 3000 kr, kan ikke returneres og sættes derfor til salg for skønnet 1500 kr. En ny er indkøbt. 


Konkurrence om tungeste græskar og højeste solsikke finder sted til efteråret. Der bliver også konkurrence om tungeste Hokkaido. Præmien i år er gavekort til en planteskole. 


4)     Kassererens forelæggelse af regnskab 

Regnskabet ligner foregående år. Der er et mindre overskud på ca.15000 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 


5)     Budget for 2023 

Budgettet ligner foregående års budget. Der er ikke planlagt større investeringer. 

Der er ingen kontingentforhøjelse og intet bidrag til havedag. 

Beløb til undersøgelse af vandprøver for PFAS blev efterspurgt, men foreningen har ikke 

egen brønd og får kommunevand i hanerne (der ikke kommer fra Søndersøværket). 


6)     Valg til bestyrelsen 

Formand - Jan have 105 ikke på valg

Kasserer - Ole have 37 stopper og Lisbeth have 27 blev valgt uden modkandidater Bente have 96 vedbliver at tage sig af haveudlejning og aflevering

Bestyrelsesmedlem - Bente have 96 genopstiller og blev valgt uden modkandidater

Bestyrelsesmedlem - Eskild have 58 ikke på valg

Bestyrelsesmedlem - Thelma have 21 ikke på valg

Suppleant 1 - Dorte have 57 ikke på valg

Suppleant 2 - Jutta have 107 stopper og Karin have 42 blev valgt uden modkandidater

Revisor - Lise ikke på valg

Revisor - Margit genopstiller og blev valgt uden modkandidater

Revisorsuppleant 1 - Dan have have ikke på valg

Revisorsuppleant 2 - Marianne have 32 valgt uden modkandidater


7)     Indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 

Et forslag var kommet for sent til at blive taget op på dette møde. Husk den lange tidsfrist for indlevering af forslag. Der kan allerede nu stilles forslag til næste års generalforsamling. 


8)     Eventuelt 

Rengøringsniveauet på toiletterne blev diskuteret. Haveejere, der har påtaget sig rengøring, modtog et gavekort på 400 kr. Der er nu 3 på toiletholdet (Jan/Margit, Bente og Elin) og Christina have 12 meldte sig som den fjerde. 


Ole modtog en gave for sit arbejde som kasserer. Han orienterede om høje omkostninger for foreningen, hvis kontingent skulle modtage via Mobilpay. Dette er fravalgt. 


Der er fælles have-arbejdsdag lørdag d 15.april kl. 10.00. Container 14-16 april og havegennemgang 10. maj. 

Bestyrelsen vil diskutere om foreningens 40 års jubilæum skal fejres med en havefest. 


Komøg blev efterlyst. Tidligere leverandør går på pension, men vi er ikke glemt. Måske kommer det. Hestemøg er blevet tilbudt af nabo (vi skal selv hente) men der spirer græs fra, så det er ikke så egnet. 


Jan oplyste at Skovgården også i år har modtaget pilekviste og en derfra har hjulpet med høsten. Der er 3 medlemmer der vedligeholder pileområdet. En del af pilebuskene er gået ud. Der ligger masser af pilekviste i indhegningen til haveejerne. De må dog ikke plantes i jorden, da de er meget besværlige at fjerne igen. Der er stadig haveejere, der er interesseret i at anvende pilekvistene i haverne. 


Den tidligere 10 års kontrakt på jordleje med kommunen er bortfaldet, men ingen kunne forestille sig opsigelse fra kommunens side med kort varsel, da det vil kræve ny lokalplan at udnytte jorden til byggeri. 


Der var forslag om at Jan skulle have en erkendtlighed for sit store arbejde i foreningen. 


3 ledige haver er ved at blive udlejet. Så er alle haver udlejet og ca 20 står på venteliste.

 

Det blev foreslået at engen med pileområdet blev fyldt op og genetableret som nyttehaver. Der er meget vådt og det ville kræve megen påfyldning af jord, så det anses ikke for realistisk. 


Referant Vibeke have 33 


Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2023 

Værløse Nyttehaveforening af 1983