Vedtægter

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Vedtægter

Vedtægter

Værløse Nyttehaveforening af 1983

1.Foreningens formål:

Nyttehaveforeningen er stiftet i 1983 og har til formål at varetage havelejernes fællesinteresser – herunder administration og forvaltning af de bestemmelser, der er indgået med Furesø kommune som grundejer, og som er nærmere anvist i lejekontrakten med seneste underskrift af juli 2013.


Enhver havelejer skal være medlem af foreningen og er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og ordensreglement samt de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Som optaget medlem er man pligtig til selv at dyrke og gøre brug af nyttehaven, medmindre man af særlige grunde har opnået en dispensation fra bestyrelsen.


2.Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der er fordelt således:

1 formand + 1 kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen – genvalg kan finde sted.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg på lige årstal.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med fordeling af arbejdsopgaver.


Generalforsamlingen vælger yderligere

2 bestyrelsessuppleanter + 2 revisorer + 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, således at man afgår skiftevis hvert andet år – genvalg kan finde sted.

Valgene sker ved almindeligt stemmeflertal, og de foreslåede kandidater, der er de valgte nærmest i stemmetal, er automatisk suppleanter.


Formanden indkalder og leder alle bestyrelsesmøder og foranlediger de vedtagne beslutninger ført til referat, der forsynes med bestyrelsens underskrifter.

Bestyrelsesbeslutninger er gyldige, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og alle afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsesmøder skal i øvrigt indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men de har ikke stemmeret.


Bestyrelsen har kompetence til i årets løb mellem generalforsamlingerne at afgøre eller afklare akutte opgaver, der ikke nærmere er præciseret i foreningens vedtægter eller ordensreglement.


3.Regnskab og revision

Kontingent til haveforeningen fastsættes af generalforsamlingen.

Haveleje til Furesø kommune opkræves ikke af efterlønsmodtagere og pensionister med folkeregisteradresse i Furesø Kommune.

Den årlige opkrævning foretages forud – normalt inden udgangen af marts måned.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, bortfalder ethvert krav på brugsret over haven.

Tidligere medlemmer har ingen gældende økonomiske krav på foreningen.

Kassereren skal løbende holde regnskab og kassebeholdning ajour, og således at den kontante kassebeholdning holdes på et minimum.

Den øvrige likvide kapital er indsat på foreningens bankkonto, hvorfra hævning kræver enten underskrift af formand eller kasserer.

Bundne depositum for haver og huse er indsat på en særlig bankkonto.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, og på generalforsamlingen fremlægger kassereren regnskabet, der forinden skal være revideret og godkendt af revisorerne med deres underskrifter.4.Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.


Forslag fra medlemmer skal være indsendt til formanden senest 1. februar, således at disse kan være anført i indkaldelsen, der kun udsendes i 1 udgave.


Indkaldelsens dagsorden skal indeholde:

•Valg af dirigent

•Valg af 2 stemmetællere

•Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

•Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

•Forslag fra bestyrelsen

•Forslag fra medlemmerne

•(ved forslag om ændringer i vedtægter eller ordensreglement skal den fulde ordlyd være udsendt).

•Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af næste års kontingent

•Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 bestyrelsessuppleant

•Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant

•Eventuelt – her kan ikke sættes forslag under afstemning

 

Afstemningsregler:

•Samtlige afstemninger foregår ved håndsoprækning, der optælles af stemmetællerne

•Der kan i ganske særlige tilfælde foretages skriftlig afstemning

•Alle forslag vedtages ved simpelt flertal – dog:

•Foreningens opløsning, vedtægtsændringer eller optagelse af kollektive lån skal godkendes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, og såfremt forslaget fastholdes efter manglende ja-stemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en godkendelse så kan ske ved simpelt flertal af de fremmødte stemmer.

•Et forslag er forkastet ved lige mange stemmer for og imod

•Det afgives 1 stemme pr. havelod og kun ved personligt fremmøde

•Der kan om nødvendigt afgives 1 stemme ved skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten, og fuldmagten skal være markeret med ja/nej til de enkelte punkter på dagsordenen


5.Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner dette formålstjenligt, eller når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden, og bestyrelsen har herefter ret til at påføre supplerende punkter til samtidig behandling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, og såfremt det er på begæring af medlemmerne, skal indkaldelsen udsendes senest 2 uger efter begæringens modtagelse.

Såfremt der møder færre end 8 af de underskrevne medlemmer frem på en af dem ønsket ekstraordinær generalforsamling, kan bestyrelsen erklære den for ugyldig.


6.Ændringer i vedtægter og ordensreglement samt opløsning af foreningen:

Dette kan alene foretages på en generalforsamling, efter at den fulde ordlyd har været udsendt sammen med dagsorden, ligesom afstemningsreglerne skal være opfyldt.

Den sidste generalforsamling bestemmer, hvad foreningens eventuelle formue skal anvendes til.


7.Administrationsomkostninger:

Bestyrelsen fastsætter de i forbindelse med administrationen fornødne omkostninger til formand og kasserer.


8.E-mail.

Al orientering fra foreningen vil fremover kunne ske via email, hvis denne er i bestyrelsens medlemskartotek.Revideret Maj 2021