Lejeaftale m Furesø kommune

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com


Lejekontrakt mellem Furesø Kommune og Værløse Nyttehaveforening af 1983 og Farum Haveforening ”Gregersminde”


Nærværende lejekontrakt er udarbejdet i september 2012 for at skabe ensartede vilkår for ovenstående to haveforeninger i Furesø Kommune.


Lejekontrakten afløser tidligere indgået kontrakt af 1.1.2004 mellem Værløse kommune og Værløse Nyttehaveforening og lejekontrakt af 29.9.1997 med tilhørende allonge 1 og 2 indgået mellem Farum kommune og Farum Haveforening .


§ 1

Furesø kommune har til Værløse Nyttehaveforening af 1983 udlejet matr. nr. 19 a Jonstrup, der oprindeligt bestod af 107 havelodder. Pga. problemer med stigende vandstand i området er dette nu reduceret til 90 havelodder. Antallet kan kun reguleres op eller ned efter forudgående aftale med

kommunen.


De enkelte haver kan deles i 2 halve haver efter aftale med Furesø Kommune, og således at den samlede leje opretholdes.


Det lejede areal må kun anvendes til nyttehaver jf. Lokalplan nr. 9 i Værløse Kommune (nu Furesø Kommune) og som nærmere beskrevet i foreningens gældende vedtægter og ordensreglement.


§ 2

Nærværende lejekontrakt – der afløser tidligere lejekontrakt af 1.1.2004 – træder i kraft den 1.1.2013. Lejekontrakten er uopsigelig fra kommunens side i 5 år. Herefter kan den opsiges med 6 måneds varsel. Foreningen kan opsige lejekontrakten med 6 måneders varsel.

Genforhandling af lejekontrakten kan påbegyndes 1 år før udløb.


§ 3

Ved indgåelse af den oprindelige lejekontrakt har foreningen betalt et indskud på kr. 21.400 svarende til 200 kr. pr. havelod. Indskuddet er sikkerhed for foreningens opfyldelse af lejekontrakten, herunder betaling af leje, afgifter mv.


Ved ophør af lejekontrakten skal Furesø Kommune tilbagebetale beløbet med fradrag af evt. tilgodehavende. Indskuddet forrentes ikke.


Lejen til kommunen er pr. 1.1.2013 fastsat til 300 kr. pr. havelod. Pensionister og efterlønsmodtagere med folkeregisteradresse i kommunen betaler ikke leje til kommunen.


 

Foreningens kasserer fremsender jf. § 4 regnskab til kommunen med angivelse af antal medlemmer.

Kommunen fremsender efterfølgende opkrævning af leje. Såfremt lejen ikke betales rettidigt, er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet efter at have fremsendt skriftligt påkrav.

Kommunen betaler skatter for den samlede grund.§ 4


Udover den i § 3 nævnte lejeafgift, påhviler det foreningen at udrede alle med foreningens drift forbundne udgifter som:


Alle udgifter ifm. tømning af septiktank

Leje og bortkørsel af container med komposterbart haveaffald

Vandafgift

Forsikringer

Ren-og vedligeholdelse af toiletter og toiletbygning

Ren-og vedligeholdelse af stier, interne veje og fællesarealer

Vedligeholdelse af 2 m bredt beplantningsbælte

Vedligeholdelse / nyanlæg af vandingsanlæg med tilhørende tappesteder 

Generel administration

Foreningen administrerer:


Udlejning og genudlejning 

Opkrævning og indbetaling af leje til kommunen

Opkrævning af depositum

Opkrævning af medlemskontingent til dækning af de ovenfor nævnte udgifter

I 2013 udbetaler udlejer ekstraordinært 12.000 kr. til haveforeningen til vedligeholdelse af vandforsyningsnettet inklusive tappesteder. Dette svarer til udskiftning af 3 tappesteder.

Fremadrettet påhviler vedligeholdelsen af vandforsyningsnettet foreningen.Foreningens regnskab og budget skal hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen – dog senest den 1.7 – fremsendes til orientering for kommunen.

Samtidig afleveres en fortegnelse over det aktuelle antal pensionister og efterlønsmodtagere i foreningen.


§ 5


Al bebyggelse i området skal til enhver tid overholde reglerne i Lokalplan nr. 9 samt endvidere følge haveforeningens regler og ordensreglement. Evt. ændringer i regler og ordensreglement skal godkendes af Furesø Kommune.


§ 6


Foreningen er ansvarlig for at gældende lovbestemmelser overholdes – herunder bl.a. rottelovens bestemmelser om rottesikring. Foreningen skal føre tilsyn med, at der ikke findes oplag af nogen art som kan give opholdssted for rotter – eller i øvrigt virker skæmmende for området.

Enhver form for dyrehold på området er forbudt.

 

Det er ikke tilladt under nogen form at benytte sprøjtegifte på kommunale arealer. Sprøjtegifte kan sive gennem jorden og ned i grundvandet og forurene drikkevandet. I stedet henvises til pjece udgivet af Furesø Kommune Et liv i haven uden gift.


Bjørneklo skal bekæmpes – og må ikke forefindes på arealet. Andre invasive arter som f.eks. visse former for Gyldenris (Canadisk og Sildig Gyldenris) skal begrænses og på sigt forsøges fjernet fra kommunale arealer. For andre Invasive arter henvises til Naturstyrelsens ”sort-liste”.


Foreningen er ved leje af kommunens arealer forpligtetil at følge Natur- styrelsens retningslinjer.


§ 7

Furesø Kommune har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til det udlejede, og har ret til at kræve oplyst hvad der er nødvendigt for at kunne føre tilsyn med at bestemmelserne i nærværende kontrakt overholdes.


§ 8

Ændringer og tilføjelser til foreningens gældende vedtægter og ordensreglement skal godkendes af Furesø Kommune.


Ved enhver udlejning af nyttehaver skal benyttes en af kommunen godkendt standardformular.

Borgere i Furesø Kommune, der ikke via egen bolig har adgang til have, har fortrinsret til ledige haver frem for borgere med adgang til egen have.


§ 9

Foreningen er forpligtet at underrette de enkelte lejere om betingelserne i nærværende kontrakt – og forpligtet at påse, at foreningens vedtægter og ordensreglement ikke er i strid med nærværende kontrakt.


Furesø Kommune den


For Værløse Nyttehaveforening For Furesø Kommune


For Værløse Nyttehaveforening For Furesø Kommune