Tillæg til lejekontrakt

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Tillæg til lejekontrakt


Tillæg til lejekontrakten

med vilkår for den indgåede lejeaftale:


1.Retsvirkninger for lejekontrakten


Værløse kommune (nu Furesø kommune) har den 1. oktober 1982 i henhold til særlig lejekontrakt udlejet grunden – ”matr.nr. 19-a Jonstrup” – til ”Værløse Nyttehaveforening af 1983” med henblik på udlejning og foreningsmæssig administration af op til 107 nyttehaver for en 10 årig periode, der løbende kan forlænges ved forhandling om nye 5-års perioder mellem kommunen og foreningen.

Lejeaftalen er senest forlænget i 2013 med 5 år frem til den 1. januar 2018.


Såfremt lejeren af den enkelte havelod for sit vedkommende overholder og respekterer de for lejeaftalen gældende vilkår og bestemmelser samt foreningens vedtægter og ordensreglement, kan foreningen ikke fortage indgreb i lejeretten, så længe foreningen består og dermed kan fortage udlejning af nyttehaver i henhold til den med kommunen gældende lejekontrakt.


I henhold til lovbkg. nr. 6 af 7. januar 1977 ”om udstykning og sammenlægning m.m. af faste ejendomme ” kan lejekontrakter af denne beskaffenhed, hvor det drejer sig om udlejning af en ikke selvstædig matrikuleret havelod, kun udstedes med gyldighed over en periode af 10 år regnet fra dato for lejeaftalens indgåelse med kommunen.

Eventuel forlængelse af de enkelte lejekontrakter for nyttehaverne skal derfor aftales senest ved udløbet af en 10-års periode, hvilket kan registreres ved påtegning på denne kontrakts bagside.


Lejer kan med 3 måneders skriftlig varsel bringe lejeaftalen til ophør pr. en 31. december.


Denne lejeaftale kan af lejer ikke overdrages til andre – men alene opsiges til foreningen. Se også pkt. 3.


I tilfælde af opståede uoverensstemmelser mellem det i denne lejekontrakt anførte og de i kontrakten med Furesø Kommune anførte begrænsninger og vilkår, går sidstnævnte kontraktaftaler med kommunen i enhver henseende forud for denne lejekontrakt.


2.Leje, depositum, kontingent mv.:


Leje til kommunen opkræves af foreningens kasserer, der administrerer en fælles årlig indbetaling til kommunen, der ca. hvert 3 år regulerer lejen. Denne er senest i 2004 er fastsat til kr. 300,- pr. havelod. Pensionister og efterlønsmodtagere, der er bosiddende i Furesø kommune, er fritaget for denne leje.


Depositum på kr.1.000,00 (indeks 2019) opkræves af foreningen ved lejekontraktens underskrivelse som sikkerhed for lejers aflevering af nyttehaven i forskriftsmæssig stand ved lejeaftalens ophør samt til dækning for foreningens eventuelle udlæg for lejeren.

Depositum tilbagebetales såfremt betingelserne er opfyldt.

Beløbet forrentes ikke.


Kontingent til foreningen på kr. 600,- (indeks 2019) opkræves årligt til dækning af fællesudgifter som f.eks. vandafgift, renovation, forsikringer, fjernelse af større haveaffald, ren- og vedligeholdelse af toiletter, samt vedligeholdelse af maskiner, fælleshuse, fællesarealer og stier.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i henhold til det godkendte budget.


Depositum på kr. 200,- opkræves, såfremt man ønsker egen nøgle udleveret til toiletterne.


Depositum på kr. 50,- opkræves årligt sammen med kontingent og evt. leje til dækning af fælles pligtarbejde.

Såfremt man deltager i den årlig havedag, vil disse kr. 50,- blive tilbagebetalt ved fremmøde.


Rettidig betaling af den årlige leje + kontingent + depositum for pligtarbejde skal indbetales til kassereren senest 1. april, og såfremt betalingsfristen ikke overholdes, bortfalder ethvert krav på brugsret over haven efter regler, der er nærmere anvist i pkt. 3.


3.Opsigelse af indgået aftale


Foreningens bestyrelse er berettiget til opsigelse af en indgået lejeaftale i følgende tilfælde:

•Såfremt leje, kontingent eller anden pligt pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat, men det er dog en forudsætning for opsigelsen af lejeaftalen, at påkravet skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og det skal være udtrykkeligt angivet, at lejeaftalen kan opsiges, såfremt restancen ikke er betalt inden udløb af den angivne frist.

•Såfremt lejeren overlader brugen af haven til anden person og fortsætter dermed trods foreningens indsigelse..

•Såfremt lejeren eller dennes familie og venner i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

•Såfremt lejeren i væsentlig grad misrøgter den lejede nyttehave eller groft tilsidesætter bestemmelser, der er pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensreglement.


4.Aflevering af en nyttehave


Ved enhver aflevering af en nyttehave påhviler det lejeren at aflevere den i pæn og ryddeliggjort stand – herunder at fjerne eventuelt opsatte skure, drivhuse mv. – medmindre foreningens bestyrelse træffer anden bestemmelse herom, som f.eks. at give tilladelse til, at en ny lejer påtager sig forpligtelsen til fjernelse af aktuelle objekter ved dennes lejeaftales ophør eller ved udløb af foreningens lejeaftale med kommunen.

 

Såfremt haven ikke afleveres som anvist, kan bestyrelsen ved anbefalet påkravsskrivelse til lejeren pålægge denne indenfor en frist af 14 dage at sørge for en tilfredsstillende ryddeliggørelse. Såfremt pålægget ikke efterkommes, vil bestyrelsen foranstalte en sådan ryddeliggørelse på lejerens bekostning.


Lejekontraktens tillæg er gennemlæst af lejeren


Værløse, den