Referat generalforsamling 9.3.2022


Referat af ordinær generalforsamling 9 marts 2022
i Værløse Nyttehaveforening af 19831) Valg af dirigent
Marianne have 32 blev valgt til dirigent.
Indkaldelsen var sket rettidigt.


2) Valg af 2 stemmetællere.
Mette have 25 og Margit have 105 blev valgt som stemmetællere.


3) Årsberetning 2021
Jan knyttede nogle kommentarer til den udsendte beretning.
Astrid (tidligere kasserer have 34) deltager i mødet, da hun skal besvare spørgsmål til det
udsendte regnskab. Ole have 37 har tidligere indvilliget i at tage regnskabsopgaven i et år til
ny kasserer er fundet. Bente have 96 står for opsigelser og udlejning af haver.
Foreningens generator er stået af og en ny skal indkøbes.
Diskussionen med kommunen om ordensreglementet er gået i stå. Kommunen skulle vende
tilbage inden en deadline juni 2021, men foreningen har intet hørt. Kommunen har tidligere
modtaget papirer om størrelse på huse og drivhuse, men har ikke reageret. Jan henlægger
sagen pga kommunens manglende interesse.
Selvom der blev udvist interesse for havefest ved generalforsamlingen i 2021, er det de
samme 15-20 personer, der møder op. Det er et stort arbejde at arrangere festen og
arrangementet fortsætter kun hvis andre end bestyrelsen tager initiativet.
Konkurrence om største græskar og solsikke fortsætter. Der efterlyses ideer til konkurrence
om andre afgrøder.
Foreningen har store udgifter til vand. Forbruget har været ca 1ooo m3 hvoraf ca 12 m3
havner i toilettanken, der er blevet tømt 3 gange i 2021 (normal 2-3 gange årlig). Se også
under pkt. 8 eventuelt.
Snoren på flagstangen er knækket. Træflagstangen er meget tung at lægge ned når snoren
skal skiftes. Jan foreslog indkøb af ny glasfiberstang med vippemulighed til ca 3500 kr.
Enighed om at dette er en god ide.


4) Kasserens forelæggelse af regnskab.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Astrid takkede for kurv hun havde modtaget fra foreningen for veludført arbejde.
Regnskabet blev godkendt.


5) Kassererens budget for 2022
Budgettet var baseret på budgettet fra 2021 med tillæg.
I 2022 betales stadig 50 kr til arbejdsdag sammen med havelejen. Fra 2023 bortfalder de
50 kr, da det er regnskabsmæssigt besværligt og bøvlet at fremskaffe kontanter til
arbejdsdagen.6) Forslag –ingen indkomne.
Se pkt. 8 eventuelt


7) Valg af bestyrelsen

Formand Jan have 105 blev genvalgt. Ønsker at tage 2 år mere, men stopper så.
Henstillede at et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kørte sig i
stilling til formandsposten.

Kasserer Ole have 37 tager 1 år som tidligere aftalt.
Bestyrelsesmedlem Eskild have 58 genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Thelma have 21 blev valgt
Bestyrelsesmedlem Bente have 96 ikke på valg
Suppleant 1 Dorte have 57 ikke på valg.
Suppleant 2 Jutta have 107 blev genvalgt.
Revisor Lise blev genvalgt
Revisor Margit ikke på valg
Revisorsuppleant 1 Dan have 18 genvalgt
Revisorsuppleant 2 Karin have 42 blev valgt


8) Eventuelt.-..
Haveejere, der har påtaget sig rengøring af toiletter, modtog et gavekort til Meny. Dem, der
slår græs, har modtaget en delvis refusion af haveleje. Marianne og Ib påtog sig at købe gave til Jan for det store ekstraarbejde, han udfører med pasning af foreningens område.


Under Pkt 6, lang diskussion om serviceniveauet på toiletterne. I 2021 har der været et stort
toiletpapirforbrug, nogle mente, der blev tørret hænder pga manglende håndklæder under
coronaen. Der blev argumenteret for/imod håndklæder, for/imod toiletpapir, for/imod
papirhåndklæder. Der blev ikke truffet nogen beslutning, så det er op til bestyrelsen at
beslutte serviceniveauet. Medbring for en sikkerheds skyld selv toiletpapir og håndklæde fremover.


Biodiversitet og bihold blev diskuteret. Græsslåning blev bibeholdt som nu. Et stort område
ned mod vandværket står allerede uden slåning. Jan undersøger om en haveejer stadig har
interesse for bihold. Der kan være plads til stade sammen med pilebevoksningen.
Ordensreglementet skal så opdateres, hvis bier skal tillades.


Reduktion af vandforbruget blev diskuteret. Det blev besluttet at opsætte laminerede skilte
ved vandposterne for at huske haveejere på vandingsreglerne. Der blev opfordret til at
enhver haveejer overholder reglerne og påtaler, hvis de ser at vandingsreglerne bliver
overtrådt.


Jan oplyste at Skovgården hvert år modtager pilekviste, så de kan afholde 2 flettekurser med
5 deltagere pr gang. Der ligger masser af pilekviste i/ved indhegningen til haveejerne. De
må dog ikke plantes i jorden, da de er meget besværlige at fjerne igen.
Referant Vibeke have 33