Ordensregler

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

                                                                                                                                                                       

                                                                  Ordensreglement

Værløse Nyttehaveforening af 1983


1. Generelle bestemmelser

1.1 Området er af kommunen udlagt til nyttehaver med tilhørende grønne fællesområder.

1.2 Alle medlemmer (havelejere) skal efterleve dette ordensreglement, og man har endvidere pligt til at sikre, at besøgende familie og venner ikke er til ulempe for andre.

1.3 Færdsel med motorkøretøjer er kun tilladt på grusvejene til og fra de 2 parkeringspladser.

For af- og pålæsning er det dog tilladt at køre på havestierne i tørre perioder.

Højeste hastighed er 10 km/t.

Parkering er kun tilladt på parkeringspladserne.

Langtidsparkering af biler er ikke tilladt.

Udrykningskøretøjer skal ALTID være sikret fri passage i hele området.

1.4 Hunde må ikke gå løse på området, og efterladenskaber skal fjernes omgående.

1.5 Ridning uden for grusvejene er ikke tilladt.

1.6 Overnatning på området – såvel i huse, telte, campingvogne o.l. - er ikke tilladt.

1.7 Oplagring af enhver art, der ikke umiddelbart skal anvendes til byggeri, må ikke finde sted.

1.8 Anvendelse af kemiske midler til ukrudtsbekæmpelse i og omkring haverne er ikke tilladt.     

Kæmpe- Bjørneklo må ikke forekomme. Gyldenris bør fjernes.

1.9 Parkeringspladser, grusveje og grønne områder vedligeholdes af foreningen.

1.10  Ophold er ikke tilladt i haverne fra solnedgang til solopgang i perioden 1. november til 1.      april. Ophold om dagen er tilladt, og der kan åbnes for indkørsel til haverne ved henvendelse til       bestyrelsen. Overtrædelse medfører opsigelse af haveleje.


2. Havernes anvendelse:

2.1 Haven må kun anvendes som nytte- og fritidshave.

2.2 Fremleje må ikke finde sted.

2.3 Udlejning administreres af et af bestyrelsen godkendt medlem, hvis navn altid vil være anført i udhængsskabet sammen med angivelse af evt. ledige haver.

Ved indgåelse af nyt lejemål betales et depositum på kr. 1.000,00 (2019), som tilbagebetales ved lejemålets ophør, såfremt bestemmelserne i Tillæg til lejekontrakt og Ordensreglement er opfyldt. Enhver tilbagebetaling skal godkendes af samme medlem, der forestår udlejning. Såfremt der er problemer med en godkendelse ved fraflytning – eller der i ganske særlige tilfælde kan gives dispensation fra reglerne – skal formanden yderligere deltage i denne.


2.3.1.  Ønsker en havelejer at bytte til en anden have, skal han/hun huske at lade sig skrive på
            ventelisten. En havelejer, der afstår en have for at vente på en ny, kommer forrest på
            ventelisten. Evt. flytning af hus/drivhus/planter påhviler lejeren selv. Der kan max. byttes 3
            gange.

2.4 Senest 1. maj skal haven være påbegyndt, medmindre man af særlige grunde har fået besty-

relsens tilladelse til at overskride denne dato.

Den tværgående sti i forbindelse med egen have skal vedligeholdes enten med kortklippet græs eller med sand/grus, der skal luges.

Ukrudt skal klippes eller fjernes, så udløbere, rødder eller frø ikke giver gener hos naboer.

Hække mod nabohaver skal holdes klippet til en maksimal højde på 140 cm.

Hække mod stier og fællesarealer skal holdes klippet til en maksimal højde på 180 cm.

Vækster inde i haverne skal overholde følgende afstand fra naboskel og højde:

•Afstand fra naboskel i cm:  0 – 50     50 – 100    100 – 150    150 – 200    over 200

•Maksimal højde i cm:            140            180              220              240           300

Krævende vækster som f.eks. hindbær og jordskokker skal være mindst 100 cm fra skel
2.5 Umiddelbart efter 1. maj foretager bestyrelsen en havegennemgang, og i denne forbindelse er det tilladt bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt at betræde haven.

Dato og tid vil være anvist en uge før ved opslag i udhængsskabet.

Såfremt en have ikke opfylder ordensreglementets forskrifter om stand og vedligeholdelse, vil lejeren skriftligt blive påbudt at bringe haven fuldstændigt i orden indenfor en frist på 1 måned fra datoen for det skriftlige påbud. Såfremt et sådant påbud ikke efterkommes, vil foreningen være berettiget til at opsige lejeren med øjeblikkelig virkning.

2.6 Havernes planter skal sikres mod smitsomme sygdomme og skadedyr, og det er en pligt at 

bekæmpe påviselige angreb med lovlige midler.

2.7 Haveaffald af formuldende karakter skal henlægges til kompost i egen have.

I forbindelse med de fælles arbejdsdage – se pkt. 7 – vil der normalt være opsat container til RENT haveaffald.

Generelt må der ikke anbringes nogen form for affald uden for foreningens område, ligesom der ikke må kastes haveaffald o.l. i søen ved fælleshuset.

Alle andre former for affald har man selv pligt til at fjerne og nemmest bringe til kommunens genbrugsplads på Ballerupvej.


3. Vandingsregler:

Spar altid på vandet – det er vores største udgiftspost!

Vandingsrestriktioner fra kommunen skal altid overholdes.

Vanding med kande og opfyldning af kapillarkasser i drivhus er tilladt hele døgnet.

Vandbeholder i egne have må fyldes med slange mellem 09.00 og 19.00.

Vanding med spreder på slange er tilladt før kl. 09.00 og efter kl. 19.00, hvor man selv skal være til stede i sin have.

Vanding direkte fra slange er IKKE tilladt, hvilket er for at opretholde et rimeligt tryk.


4. Dyr:

Enhver form for dyrehold er forbudt, hvilket gælder alt, der kan gå, svømme eller flyve.


5. Toiletter:

Efterlad toilettet i den stand, som du selv ønsker at bruge det, og om nødvendigt skal der foretages rengøring efter brug.

Medbring selv toiletpapir for en sikkerheds skyld.

Nøgle udleveres mod depositum hos den, der forestår udlejning.


6 .Ansvar:

Generelt er ophold, færden og arbejde i haveforeningen på eget ansvar og egne forsikringsbetingelser.

I forbindelse med de fælles arbejdsdage er man ved pådraget skade ved brug af foreningens redskaber på fællesarealerne dækket ind af foreningens erhvervsforsikring, hvilket også gælder for anden planlagt indsats i foreningens interesse, f.eks. græsslåning.

Foreningens fælles arbejdsredskaber er tyveriforsikret, og fælleshuset er brandforsikret.


7. Fælles pligtarbejde:

Bestyrelsen fastlægger hvert år 1 fælles arbejdsdag, hvor medlemmerne skal udføre diverse planlagt arbejde under hensyn til alder og evne.

Såfremt man gør en indsats denne dag, der som oftest vil være i april, får man tilbagebetalt de 50 kr., der hvert år opkræves sammen med kontingentet.


8. Bebyggelse:

I hver have må der efter godkendelse af bestyrelsen opsættes:

•Et skur med grundareal på max. 5,2 m2 og højde på max. 220 cm, der er placeret i ”byggefeltet” som anvist på kommunens oprindelige kort over området.

•En terrasselignende overdækket tilbygning med grundareal på max 4 m2 og højde på max. 210 cm., hvor 3 af siderne skal være åbne fra en højde på max. 150 cm.

•I stedet for overdækket tilbygning kan denne erstattes af en læplads indhegnet af max. 3 træhegn hver med største længde på 200 cm og største højde på 180 cm, men i så fald skal afstand til naboskel iagttages m.h.t. skyggevirkning.

•Et drivhus i aluminiumsprofiler med grundareal på max. 10 m2, der må placeres i haven efter eget ønske, såfremt afstand til naboskel iagttages m.h.t. skyggevirkning.

•Dyrehegn i skel max. højde 180 cm, og med maskestørrelse 15 x 15 cm.

 
Skurene må kun anvendes til midlertidigt ophold og opbevaring af haveredskaber o.l., og de skal males i ”jordfarver”: brun, svenskrød, eller olivengrøn. Farver skal godkendes af bestyrelsen sammen med planen for opsætnin.


Der må ikke opføres støbte eller murede konstruktioner.


Der må ikke opstilles trampoliner.

 

Skitse over skur, terrasse, læhegn, drivhus, dyrehegn samt placering, materialevalg og farver         skal godkendes af bestyrelsen, før opførelse iværksættes.

 Nævnte etableringer kan kræves fjernet uden erstatning, såfremt de er opført uden tilladelse.

 Såfremt bestyrelsen ved opsigelse af lejemålet ikke kan medvirke og samtykke i overdragel-          sen af haven med en eller flere af de nævnte etableringer, skal disse fjernes uden udgifter for

 foreningen, ligesom muldlaget skal genskabes.


9. Dialog:

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne kompetence til i årets løb at afgøre eller afklare akutte opgaver, der ikke er nærmere præciseret i vedtægterne eller ordensreglementet, hvilket også gælder opståede problemer eller tvistigheder medlemmer imellem.


Sådanne forhold skal skriftligt meddeles direkte til bestyrelsen, der herefter på sit førstkommende møde vil træffe en beslutning, der kun kan ankes til næstfølgende generalforsamling, hvis man ikke er enig i denne.


Ordensreglementet er revideret og godkendt af generalforsamlingen 2024.

Evt. ændringer til det fremsendte reglement vil blive ophængt i udhængsskabet.


BESTYRELSEN